VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Primecore s.r.o.


 1. Účel a předmět
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, upravují pravidla, kterými se řídí smluvní vztahy mezi společností Primecore, s.r.o., sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279050 (dále jen „Provozovatel“) jako provozovatelem a zákazníkem, tj. osobou uvedenou ve smluvní dokumentaci k obchodnímu případu (dále jen „smlouva“). VOP platí ve všech případech, pokud nebyly mezi provozovatelem a zákazníkem písemně sjednány podmínky jiné. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy a uzavřením každé smlouvy objednatel potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito VOP, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
  2. Provozovatel se v rámci smlouvy a těchto VOP zavazuje umožnit v rámci jeho veřejné databáze umístěné na internetu propagovat vlastní služby a produkty zákazníků, čímž dochází ze strany provozovatele k podporování a propagaci podnikatelské činnosti, výrobků a služeb jeho zákazníků.
  3. Uzavřením smlouvy se rozumí akceptace smluvních podmínek a zaplacení ceny služeb společnosti.
  4. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že byl podrobně provozovatelem seznámen s konkrétní cenou za jeho služby, s touto cenou souhlasí a nebude ji nikterak rozporovat.
  5. Provozovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi veškerou součinnost při správě a aktualizaci databází k jeho výslovnému pokynu.
 2. Užívání katalogu
  1. Provozovatel zákazníkovi na základě smlouvy a těchto VOP umožňuje rozšiřování jeho základních údajů o popisnou část, logo, klíčová slova a další související informace.
  2. Odpovědnost za obsah, pravdivost, jakož i odpovědnost z titulu práva duševního vlastnictví a práv souvisejících, ve vztahu k obrázkům, textům a dalším uveřejňovaným souborům, nese zákazník. Zákazník rovněž odpovídá za pravdivost, přesnost a úplnost a způsob provedení materiálů, které jsou v katalogu firem, resp. v databázi provozovatele uveřejňovány.
  3. Uzavřením smlouvy s provozovatelem zákazník rovněž souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel není nikterak odpovědný za jakákoli jeho právní jednání zákazníka v souvislosti s využíváním jeho katalogů a databází zákazníkem, jakož i za případné škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle těchto VOP, které by mohly třetím stranám vzniknout.
  4. Provozovatel neručí za přesměrování internetových adres zákazníků na webové stránky třetích stran.
  5. Zákazník uzavřením smlouvy bere na vědomí a byl seznámen s tím, že webové stránky provozovatele, které budou sloužit k plnění ze smlouvy, mohou mít dočasný výpadek z důvodů úprav a oprav vedoucích především ke zkvalitňování služeb. Za takový dočasný výpadek přitom zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody. Provozovatel se zavazuje zajišťovat v co nejvyšší možné míře bezproblémový chod svých internetových stránek, prostřednictvím kterých poskytuje služby zákazníkovi.
 3. Limity poskytovaných služeb
  1. Provozovatel poskytuje zákazníkovi celkem dva režimy služeb, a to základní a rozšířený. Zákazník má právo volby režimu kdykoli v průběhu poskytované služby s tím, že změna režimu je možná až od následujícího fakturačního období.
  2. Základní režim umožňuje zákazníkovi publikaci obecných údajů dostupných ve veřejných rejstřících, tj. sídlo, předmět podnikání, IČ, logo apod.
  3. Klient uzavřením smlouvy vyjadřuje tímto svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas klienta provozovateli je udělen na dobu neurčitou ode dne uzavření smlouvy. Klient je oprávněn kdykoli souhlas odvolat.
  4. Rozšířený režim zákazníkovi umožňuje vyplnění popisu jeho činnosti, poskytovaných služeb a prezentaci produktů. Rozšířený režim rovněž umožňuje doplňovat klíčová slova zvolená zákazníkem k zvýšení šance jeho dohledatelnosti jeho potenciálními zákazníky.
  5. Zákazník bere na vědomí, že rozšířený režim služeb v dohledatelnosti a úrovni propagace je pro jeho vlastníky zvýhodňující oproti režimu základnímu. Nejvýhodnější pozice přitom mají zákazníci využívající rozšířený režim se službou VIP klíčová slova, kteří se zobrazují na prvních pozicích.
  6. Zákazník je oprávněn kdykoli aktualizovat své údaje prostřednictvím provozovatele.
 4. Ceny poskytovaných služeb
  1. Základní režim služeb vede provozovatel pro své zákazníky bezplatně.
  2. Realizaci smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem v rozšířeném režimu vede provozovatel za úplatu, která je podrobně specifikována ve smluvní dokumentaci.
 5. Ostatní ujednání
  1. Bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv, strana, která během jednání získá od druhé strany obchodní informace, je povinna uchovat je v tajnosti a nepoužívat je neoprávněně pro svůj prospěch. Zákazník souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby provozovatele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  2. Zákazník prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k případné úhradě ceny rozšířeného režimu poskytovaných služeb, dále že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.
  3. Veškeré změny těchto VOP či odchylná ujednání stran od jejich znění jsou možné pouze v písemné formě.
  4. Vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo smlouvou o dílo se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2017

  V Praze dne 31. 7. 2017
  Primecore s.r.o.
  Pavlína Kuřátková, DiS
  jednatelka společnosti

I vy s námi můžete nastartovat své podnikání!

Aktivujte si rozšířený firemní záznam v katalogu InFirmy.cz a získejte zvýraznění oproti konkurenci. Buďte s námi vidět tam, kde vás zákazníci skutečně hledají.

 1. Přednostní pozice ve vašem oboru
 2. Více nových zákazníků
 3. Již od 14 Kč / den
Objednejte na telefonu 222 703 501 ještě dnes!
Katalog si právě prohlíží 64 lidí.